//شیر کشویی با نشانگر قطع و وصل و دسته بلند و ANSI